اطلاعات بیشتر
خانه » تعرفه خدمات

تعرفه خدمات

باسمه تعالی
نرخنامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه
تعرفه ترجمه رسمی از سال 1400 
(از تاریخ 18 فروردین 1400اجرایی و الزامی شده است)
در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابالغ می شود:
الف- اسناد تعریف شده (تیپ): اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛
ب- اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.
نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو صورت زیر خواهد بود:
1-چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین (غیرتیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس 1.500 ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس 1.800 ریال می باشد.
2 -در مورد اسناد تعریف شده (تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:
تبصره 1 – درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده(غیرتیپ) خواهد بود؛
تبصره 2 – جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعالم و … عالوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ 200.000 ریال درنظر گرفته میشود.
تبصره 3 – درصورت تقاضای نسخه اضافی از همان مترجم، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه مبلغ 40.000ریال درنظر گرفته می شود. الزم به ذکر است به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد.
تبصره 4 – درصورت درخواست هرگونه اصالح در ترجمه تأییدشده (بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.
1
3
5
6
7